4-CHI_SHA_H1_001 (4)

В Україні з’являться китайські цигарки...

Виробник цигарок Alishan Group Limited (Гонконг) зареєстрував в Україні два товарні знаки. Про це йдеться в даних Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), предає “Інтерфакс...
Ñîòðóäíèêè ÑÁÓ âîçëå çäàíèÿ Ïå÷åðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ïîñëå çàñåäàíèÿ ñóäà ïî äåëó ýêñ-ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Þðèÿ Ëóöåíêî, â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 27 äåêàáðÿ 2010 ã. 26 äåêàáðÿ îêîëî 13.00 ñîòðóäíèêè ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ ÑÁÓ «Àëüôà» çàäåðæàëè Þðèÿ Ëóöåíêî, êîãäà òîò ïîøåë ãóëÿòü ñî ñâîåé ñîáàêîé èç äîìà, ãäå æèâåò, íà óëèöå Ñòàðîíàâîäíèöêèé. Âî âðåìÿ ïðîãóëêè åãî çàäåðæàëè 11 áîéöîâ «Àëüôû» è, íè÷åãî íå ñîîáùàÿ, ïîñàäèëè â ìèêðîàâòîáóñ è óâåçëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè», - ñîîáùèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü Þðèÿ Ëóöåíêî.  òî æå âðåìÿ, êàê ñîîáùèë îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ Þðèÿ Ëóöåíêî, «îí âûøåë ñ ñîáàêîé è åäâà ïîâåðíóë çà óãîë äîìà, ãäå íåò âèäåîêàìåð âíåøíåãî íàáëþäåíèÿ, êàê èç òàêñè âûñêî÷èëè íåñêîëüêî ìóæ÷èí, êîòîðûå ïîòîì ïîñàäèëè Ëóöåíêî â ìàøèíó è óâåçëè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè». Ýêñ-ìèíèñòð óñïåë ïåðåäàòü ñâîåìó ðîäñòâåííèêó ìîáèëüíûé òåëåôîí è ñîáàêó. Þðèþ Ëóöåíêî ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 5 ñò. 191 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû (çàâëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ ïóòåì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó ãðóïïîé ëèö) è ÷. 3 ñò. 365 ÓÊ Óêðàèíû (ïðåâûøåíèå ñëóæåáíûõ ïîëíîìî÷èé, ïîâëåêøåå òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ). Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà â îòíîøåíèè ýêñ-ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Þðèÿ Ëóöåíêî åùå îäíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò. 364 (çëîóïîòðåáëåíèå âëàñòüþ èëè ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì) Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû. 27 äåêàáðÿ Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êèåâà èçìåíèë ìåðó ïðåñå÷åíèÿ ýêñ-ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë Þðèþ Ëóöåíêî ñ ïîäïèñêè î íåâûåçäå íà âçÿòèå ïîä ñòðàæó. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñóäó, Þðèé Ëóöåíêî áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä ñòðàæåé íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ. Ïî ðåøåíèþ ñóäà, â çàë çàñåäàíèé ñìîãëè ïîïàñòü ïðåäñòàâèòåëè òîëüêî òðåõ òåëåêàíàëîâ. Òàêîå ðåøåíèå ñóä ìîòèâèðîâàë îòñóòñòâèåì ìåñò â çàëå. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

СБУ затримала групу осіб, які планували створити антиукраїнське підпіл...

Співробітники Служби безпеки України затримали у Лисичанську, що на Луганщині, групу, яка за вказівкою терористів з “ЛНР” планувала створити у місті антиукраїнське підпілля. Про це УНН повідомили в п...
furyi

У Києві тимчасово заборонили в’їзд фур...

З 20 жовтня обмежено в’їзд великогабаритного транспорту на територію Києва – у зв’язку з перевищенням гранично допустимого рівня забруднюючих речовин у повітрі. Про це повідомляє пр...
1CF1FA66-D0D6-47BA-877A-90B438657D1D_cx0_cy9_cw0_mw1024_s_n_r1

Твіттер-шторм «Крим – це Україна»

19 жовтня стартує твіттер-шторм, щоб нагадати про український Крим. Онлайн-акція пов’язана з недавнім інцидентом, коли видавництва Франції і Великобританії опублікували навчальні посібники з Кр...
228824_50_650x410

СБУ затримала координатора мережі інформаторів «ДНР»...

У Донецькій області співробітники СБУ припинили діяльність мережі інформаторів терористичної «ДНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ, новину передає «Преса України». За інформацією відомства, впро...
78FC73C9-3890-4C47-84DD-DF2F73F164ED_mw1024_s_n

Сестру Савченко не пустили в РФ

Віру Савченко, сестру української льотчиці Надії Савченко і свідка захисту в її справі, не пустили до Росії, повідомляють захисники Савченко. «Віру Савченко тільки що офіційно не пустили в Росію в Пу...
fdecc5046c2303a8e4d575acf4284a34_422x240

Дівчина на капоті Lanos по столиці

У Києві патруль поліції зупинив автомобіль Daewoo Lanos, котрий їхав з пасажиркою на капоті. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва в Facebook. “У Солом’янському районі па...
5624c1135289c

У столичній школі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні...

У школі № 98, яка знаходиться за адресою: вул. Iвана Микитенка, 7, урочисто відкрили меморіальну дошку випускнику школи, Герою Небесної Сотні Швецю Віктору Миколайовичу.Колишній військовослужбовець, ...
yanukovich-semiya-25-12-2013

Янукович подав у Європейський суд на Україну...

Син екс-президента Віктора Януковича Олександр подав позов до Європейського суду з прав людини проти України, повідомляє ВВС Україна з посиланням на прес-секретаря Януковича-молодшого Юрія Кірасіра. ...